Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Bratislava Live | Rescue Online | Sereď Online | Reportér 24


Dnes je 8. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Expedicia  Za polárny kruh 2016
Označenie inzercie
Expedicia Cernobyl 2016
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
ATELIER MAJKO
Označenie inzercie
Vysivanie na textil
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
Karol Voltemar  - cesta okolo sveta na bicykli
Označenie inzercie
Bratislava na fotografiách
Označenie inzercie
Videá

Predstavujeme sa Vám: Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)

Vladimír ŠpánikDátum19. 02. 2013 20:41:43TémaZOMOS
621

 

 
Stanovy občianskeho združenia ZOMOS
                                                                                                                                                          Časť I.           
Základné ustanovenia
 
 
Článok  1
Vznik
 
1.      Občianske združenie (ďalej len OZ), vzniklo v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2.      OZ  vzniklo  ako neziskové otvorené spoločenstvo na základe dohody zakladajúcich členov.
3.      OZ sa pri svojej činnosti riadi hore uvedeným zákonom ako aj Občianskym zákonníkom Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 
Článok  2
 Názov
 
 
1.      Plný názov OZ je „Združenie občanov miest a obcí Slovenska“
2.      Názov občianskeho združenia v skratke, je „ZOMOS“.
 
 Článok  3
 Sídlo
 
 
1.      Sídlom OZ ZOMOS  je Vinodol 249, PSČ 951 06 Vinodol.
 
 Článok  4
 Právna forma
 
 
1.      OZ ZOMOS je právnickou osobou založenou na dobu neurčitú.
 
Článok 5
Zánik OZ
 
1.      OZ zaniká:
a.      dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením po rozhodnutí valného zhromaždenia, pričom túto skutočnosť oznámi Ministerstvu vnútra SR,
b.     právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
2.      Pri zániku OZ sa vykoná majetkové vyporiadanie  – likvidácia v zmysle platných právnych predpisov.
Časť  II.
Ciele združenia
 
Článok  1
Poslanie a ciele
 
1.      Zastupovať a reprezentovať záujmy občanov a občianskych združení, ktorí sú jeho členmi:
a.      vo vzťahu k príslušným orgánom samosprávy pri riešení problémov miestnej územnej samosprávy,
b.     vo vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky pri prerokovávaní a schvaľovaní návrhov zákonov a pri príprave poslaneckých návrhov zákonov, ktoré zabezpečia zvýšenie transparentnosti a efektívnosti v riadení samosprávy,
c.      vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a ústredným orgánom štátnej správy
pri príprave a pripomienkovaní návrhov právnych predpisov a ďalších dokumentov, týkajúcich sa práv, povinností a zákonmi chránených záujmov občanov.
2.      Osvetovou činnosťou zvýšiť právne vedomie obyvateľov miest a obcí. Presadzovať zapájanie občanov do rozhodovania, posilniť ich vedomie spoluzodpovednosti a oživiť ich kontakt s volenými orgánmi samospráv.
3.      Monitorovať  transparentnosť a efektívnosť  riadenia obcí aj v spolupráci s miestnymi poslancami a aktivistami.
4.      Odbornými radami pomáhať aktívnym obyvateľom v jednotlivých obciach pri riešení konkrétnych problémov súvisiacich s činnosťou orgánov samosprávy. 
5.      Spolupracovať pri riešení problémov v oblasti samosprávy, zasadzovať sa o otvorenejší a jednoduchší prístup k informáciám a objektívne informovanie verejnosti v jednotlivých obciach Slovenska a to aj prostredníctvom svojich orgánov a členov.
 
 Článok  2
Hlavné oblasti činnosti
   
1.      Podporovať občiansku informovanosť o aktuálnych miestnych, regionálnych a celospoločenských témach.
2.      Zisťovať a zverejňovať obce s výskytom neštandardných vzťahov v miestnej samospráve, navrhovať riešenia a poskytovať odbornú pomoc pri ich riešeniach.
3.      Podieľať sa na vytváraní lepších vzájomných vzťahoch občanov, šíriť a podporovať myšlienky slobody, tolerancie a vzájomného porozumenia.
4.      Navrhovať spôsoby a možnosti zefektívnenia činnosti územnej samosprávy a jej racionalizáciu, s dôrazom na tradičné sídla. 
5.      Organizovať spoločenské a kultúrne podujatia na všetkých úrovniach, neformálne stretnutia, prednášky, semináre a konferencie, vydávať tlačoviny za účelom otvorenej a slobodnej výmeny názorov a nadviazania kontaktov.
6.      Spolupracovať pri napĺňaní svojich cieľov s fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú rovnako definované ciele svojej činnosti. 
7.      Poskytovať poradenské konzultácie, najmä v záujme ochrany ľudských práv občanov miest a obcí Slovenska.
8.      Podpora vzdelávania so zameraním na oblasť problematiky samosprávy.
 Časť  III.
Členstvo a orgány OZ ZOMOS
 
 Článok  1
 Členstvo v združení
1.      Členom OZ ZOMOS môžu byť len fyzické osoby staršie 18 rokov a právnické osoby, ktoré súhlasia s týmito stanovami.
2.      O prijatí člena rozhoduje správna rada na základe písomnej prihlášky.
3.      Členstvo vzniká prijatím, na základe odporúčania člena OZ ZOMOS a  písomnej prihlášky po prerokovaní v správnej rade a zaplatení členského príspevku v prípade, že bude valným zhromaždením určený v konkrétnej výške.
4.      Členstvo zaniká:
a.      písomným oznámením člena o vystúpení,
b.     vylúčením na základe rozhodnutia správnej rady, s možnosťou odvolania sa na valné zhromaždenie OZ ZOMOS ako na najvyšší orgán združenia,
c.      hrubým porušením pravidiel určených týmito Stanovami, resp. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
d.     úmrtím člena resp. zánikom právnickej osoby,
e.      zánikom OZ ZOMOS.
  
         Článok  2
         Práva a povinnosti členov OZ ZOMOS
 
1.      Členovia OZ ZOMOS majú právo:
a.      voliť a byť volení do orgánov OZ ZOMOS,
b.     zúčastňovať sa všetkých aktivít OZ ZOMOS a byť o nich informovaní,
c.      predkladať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti a spolupodieľať sa na ich riešení,
d.     spolurozhodovať o spôsobe využitia prostriedkov OZ ZOMOS.
 
 
2.      Členovia OZ ZOMOS majú povinnosti:
a.      riadiť sa stanovami a plniť uznesenia orgánov OZ ZOMOS,
b.     podieľať sa na činnosti OZ ZOMOS,
c.      platiť členské príspevky v prípade, že budú valným zhromaždením určené v konkrétnej výške,
d.     ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
 
 Článok  3 
Orgány OZ ZOMOS
1.      Orgánmi  OZ ZOMOS sú:
a.      valné zhromaždenie,
b.     správna rada,
c.      revízor,
d.     predseda,
e.      tajomník.
 
Článok 4
Valné zhromaždenie
 
1.      Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho všetci zúčastnení členovia združenia, alebo ich zástupca. Zástupca člena sa musí preukázať splnomocnením v zmysle  vnútorných predpisov OZ ZOMOS.
2.      Zasadnutia valného zhromaždenia zvoláva predseda po rozhodnutí  správnej rady podľa potreby, najmenej však 1 krát za rok.
3.      Valné zhromaždenie zvoláva predseda  po rozhodnutí  správnej rady vždy vtedy, ak o to požiada minimálne 1/3 členov združenia, alebo zástupca 1/3 členov. Ak po požiadaní 1/3 členov OZ ZOMOS predseda do 30 dní od doručenia žiadosti valné zhromaždenie nezvolá, má právo zvolať zasadnutie valného zhromaždenia tajomník.
4.      Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa na ňom zúčastní minimálne 1/2 všetkých členov združenia, alebo ich zástupcov. Pre platnosť rozhodnutia alebo uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, alebo ich zástupcov.
5.      Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých otázkach obsahu, programu ekonomického a personálneho zabezpečenia združenia. Do výhradnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí predovšetkým:
a.      schvaľovanie vzniku, zlúčenia a zániku OZ ZOMOS,
b.     schvaľovanie zániku členstva OZ ZOMOS pri hrubom porušením pravidiel určených týmito stanovami, resp. právoplatnom odsúdení za úmyselný trestný čin
c.      určovanie výšky členského príspevku,
d.     schvaľovanie návrhov na zmeny  a doplnky stanov, vnútorných predpisov a ďalších základných dokumentov OZ ZOMOS,
e.      schvaľovanie programovej stratégie, rámcových plánov činnosti a výročných správ,
f.      schvaľovanie rozpočtu, účtovnej závierky, stavu hospodárenia OZ ZOMOS,
g.     voľba a odvolávanie členov správnej rady, predsedu OZ ZOMOS a revízora.
 
Článok 5
Správna rada
 
1.      Správna rada je výkonným orgánom, ktorá za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu, čiže je riadiacim orgánom OZ ZOMOS. Riadi činnosť OZ ZOMOS v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
2.      Správna rada ktorej členovia sú volení VZ OZ ZOMOS na 4 roky,má najmenej 3 členov a volí tajomníka OZ ZOMOS.
3.      Členovia Správnej rady musia byť členmi OZ ZOMOS.
4.      Správna rada zasadá podľa potreby, najmenej však 1 krát za 6 mesiacov alebo ak o to požiada aspoň jeden člen správnej rady do 15 dní od doručenia žiadosti. Zasadnutia zvoláva a riadi predseda združenia. Ak zasadnutie Správnej rady nezvolá predseda v stanovenej lehote, môže zasadnutie Správnej rady zvolať tajomník.
5.      Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
6.      Obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia, ako aj potrebné písomné podklady k nemu.
7.      Správna rada navrhuje znenie vnútorných predpisov OZ ZOMOS. 
 
                                                             Článok 6
Revízor
 
1.      Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý vykonáva revízie hospodárenia a o výsledkoch informuje správnu radu prostredníctvom predloženia správy o činnosti.
2.      Revízor je zodpovedný za vypracovanie správy o činnosti OZ ZOMOS.
3.      Je volený valným zhromaždením, ktorému zodpovedá za svoju činnosť, na dobu 5 rokov
4.      Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v iných orgánoch združenia.
5.      Upozorňuje orgány OZ ZOMOS na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
6.      Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
7.      Musí byť pozvaný na každé rokovanie valného zhromaždenia a správnej rady OZ ZOMOS.
 
 
Článok  7
                                                          Predseda
 
1.      Predseda je štatutárnym orgánom OZ ZOMOS s podpisovým právom, jedná v mene združenia a zastupuje OZ ZOMOS navonok, pričom v rovnakom rozsahu môže výkonom týchto funkcií poveriť člena správnej rady, spravidla tajomníka OZ ZOMOS.
2.      Predseda musí byť členom OZ ZOMOS
3.      Pri nakladaní s finančnými prostriedkami OZ ZOMOS musí všetky finančné transakcie spolu podpisovať jeden z členov správnej rady.
4.      Predseda riadi činnosť OZ ZOMOS  a zvoláva zasadania správnej rady a zasadnutie valného zhromaždenia OZ ZOMOS.
5.      Je volený valným zhromaždením OZ ZOMOS na funkčné obdobie 4 rokov.
 
 
 
Článok 8
Tajomník
 
1.      Tajomník zodpovedá za administratívny chod združenia a ekonomickú agendu OZ ZOMOS.
2.      Tajomník musí byť členom OZ ZOMOS a jeho funkčné obdobie je 4 roky.
3.      Na každom zasadnutí správnej rady informuje o hospodárení združenia.
4.      Eviduje členov, spolupracovníkov a sponzorov OZ ZOMOS.
5.      Vytvára projekty a ich ekonomicko-právne zabezpečenie v súlade s činnosťou a zameraním OZ ZOMOS.
6.      Pri nakladaní s finančnými prostriedkami v neprítomnosti predsedu OZ ZOMOS, podpisuje spolu  s povereným členom správnej rady, ktorého schváli správna rada.
7.      V prípade, ak predseda nezvolá po žiadosti 1/3 členov valné zhromaždenie, musí tak urobiť tajomník. Rovnako musí zvolať zasadnutie Správnej rady, ak tak neurobí v stanovenej lehote predseda.
 
 

 

Časť IV
Hospodárenie združenia
 
Článok 1
Pravidlá hospodárenia
 
1.      Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom podľa ročného rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
2.      Zdrojmi príjmov združenia sú najmä:
a.      subvencie, dary, granty a dotácie od fyzických a právnických osôb z tuzemska aj zo zahraničia,
b.     príspevky so štátneho rozpočtu a štátnych fondov,
c.      príjmy z vlastnej činnosti združenia,
d.     príjmy z vykonávania podnikateľskej činnosti schválenej valným zhromaždením,
e.      členské príspevky, v prípade, že budú určené valným zhromaždením v konkrétnej výške,
f.      ostatné príjmy, ktoré nie sú v rozpore s právnym a ústavným stavom v Slovenskej republike a sú v súlade s medzinárodným konvenciami o občianskych, ľudských, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.
 
Časť V.
Záverečné ustanovenia
 
1.      Zmeny a doplnky týchto stanov môže vykonať na návrh správnej rady výhradne valné zhromaždenie a to vo forme číslovaných dodatkov k stanovám.
2.      Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia prípravným výborom na založenie združenia. Účinnosť nadobúdajú dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.
 
 
 
 Tieto stanovy boli schválené prípravným výborom na založenie združenia dňa 20. júna 2010
 
 

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Pridať komentár
Bottom panel

© bratislavalive všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na bratislavalive.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign