Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Bratislava Live | Rescue Online | Sereď Online | Reportér 24


Dnes je 8. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Expedicia  Za polárny kruh 2016
Označenie inzercie
Expedicia Cernobyl 2016
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
ATELIER MAJKO
Označenie inzercie
Vysivanie na textil
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
Karol Voltemar  - cesta okolo sveta na bicykli
Označenie inzercie
Bratislava na fotografiách
Označenie inzercie
Videá

Práve sme mali nakrúcať diskusiu - nestalo sa. - Prečo ? *pdf*

Miloš MajkoDátum16. 02. 2010 18:52:05TémaDISKUSNÉ RELÁCIE
 - kaviareň bez diskutujúcich...

Je utorok, 18.00 hodina. Práve mala začať diskusia na aktuálnu tému Zelený priemyselný park. Nezačala. Aby bola diskusia diskusiou, musia byt diskutéri. K danej téme sa staviame úplne nezávisle a objektívne po celú dobu ponúkame priestor na vyjadrenie všetkým stranám. Nie však všetci zúčastnení ponuku verejne občanom odprezentovať svoj postoj k veci využili. Nemienim sa zamýšľať nad dôvodom, prečo je tomu tak, pre objektivitu informovania verejnosti si však považujem za povinnosť napísať nasledovné: - do diskusie sme telefonicky pozvali poslancov Martina Tomčányiho ako člena komisie ktorá bola MsZ poverená k projektu sa vyjadriť a Ľuboša Kyselého, predsedu tejto komisie. Účasť prisľúbili. - do diskusie sme telefonicky a následne e-mailom pozvali primátora mesta Vladimíra Vranoviča a viceprimátora Petra Rampaška. Obidvaja sa v rozhovore za pozvanie poďakovali, no diskusie sa zúčastniť odmietli. Primátor mesta Vladimír Vranovič na pozvánku e-mailom nereagoval. Peter Rampašek reagoval e-mailom nasledovne: pozvánka odoslaná primátorovi a viceprimátorovi mesta s textom: Vazeny pan viceprimator, napriek nasmu vcerajsiemu telefonickemu rozhovoru v ktorom ste odmietli ucast na diskusii pripravovanej na utorok 16. februar 2010 o 18.00 hod k aktualnej teme "Zeleny priemyselny park" , Vas tymto v mene citatelov novin SeredOnLine.sk ziadam o oznamenie Vasej neucasti e-mailom. Zaroven Vam oznamujem, ze z pohladu novin nema zmyslel organizovat diskusiu, na ktorej sa nezucastnia pozvani diskutujuci vsetkych stran. Pre objektivitu si Vas dovolujem poziadat aspon o pisomne stanovisko k danej veci. V mene citatelov novin Vam srdecne dakujem S uctou Milos Majko reakcia viceprimátora: Vážený pán Majko, ďakujem za pozvanie k problematike projektu zeleného parku v Seredi. Uvedený projekt MsZ neschválením zmluvy o spolupráci skončil skôr, ako mohol byť posúdený na riadiacom orgáne Ministerstva hospodárstva SR. Mesto Sereď prIšlo o možnosť uchádzať sa o NFP v tejto výzve .Výzva je len pre verejný sektor a momentálne je predlžená do 22.2.2010. Budeme sa usilovať o ďalšie projekty v prospech občanov Serede. Nemá zmysel sa vrátiť späť treba ísť vpred. Ospravedlňujem sa z diskusie a posielam základné parametre projektu a prílohy ktoré mali poslanci k dispozícií. S pozdravom Peter Rampašek - - - Telefonicky sme včera pozvali do diskusie aj Ing. Jána Krajčího, zástupcu firmy REBOD a.s. V telefóne nám oznámil, že firma dnes doobeda zašle vyjadrenie e-mailom - nestalo sa. Telefonicky sme pana Ing. Krajčího kontaktovali ešte dnes, opätovne sľúbil zabezpečiť vyjadrenie - doteraz sa však nestalo. Ako som už napísal, k projektu sme sa nevyjadrovali, nevyjadrujeme a ani sa nebudeme. Media a verejnosť boli z rokovaní vylúčené, takže máme málo informácií a špekulácie nepovažujeme za korektné. Nech sa vyjadrujú tí, ktorí disponujú informáciami všetkými a poznajú aj celý vývoj rokovaní a ich závery. Nech s občanmi komunikujú tí, ktorí sú ako za celý projekt a jeho prijatie/neprijatie zodpovední. My poskytujeme priestor. A tak to aj zostane... - - - - - - Poznámka autora: Osobne ma veľmi mrzí, že nami volení zástupcovia nie sú schopní sadnúť si za rokovací stôl a svojim voličom - občanom vysvetliť svoje pohľady na celý projekt. Neviem či to je osobnými vzájomnými antipatiami jednotlivých pozvaných strán, nezáujmom, alebo je dôvod úplne iný. Viem však jedno - mnohí z nás to právom môžu považovať za ignorovanie občanov. Nebudem hovoriť o termíne volieb a pod. Nepovažujem to za najpodstatnejšie. Skorej pripomeniem, že sme v prvom rade ľudia. Teda, aspoň si to myslím... - - - - - - Viceprimátor mesta v e-maili poskytol aj nasledovný materiál a materiál v PDF: Návrh spolupráce pri rozvoji mesta (1.2 MB PDF) Stručné oboznámenie s projektom predloženým na MsZ v Seredi Projekt : ZELENÝ PARK SEREĎ , Nový Majer Účel projektu : získanie nenávratnej finančnej dotácie (príspevku) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu , v zmysle výzvy opatrenia 1.2 OP KAHR (kód výzvy KaHR-12VS-0901) vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v zastúpení Sario, na výstavbu dopravno-technickej infraštruktúry pre podnikateľské subjekty. Miesto : územie pri rýchlostnej komunikácii R1 pri Novom Majeri pri Seredi, katastrálne územie Sereď, ktorého funkčné využitie v zmysle územného plánu mesta Sereď je: ľahký priemysel a logistika Maximálna výška dotácie pre 1 žiadateľa : 6.000.000,- Eur Celá čiastka výzvy na zelené parky : 20 000 000 Eur t.j. podporené budú len 3 takéto veľké projekty na Slovensku Využitie : 10% t.j. 600.000,-Eur možné použiť na kúpu pozemku 90% t.j. 5.400.000,-Eur možné použiť na výstavbu dopravno technickej infraštruktúry Podávanie žiadostí : pôvodne 15.2.2010 teraz je pre problémy s ITMS systémom predĺženie do 22,2.2010 - podať žiadosť môže len verejný sektor/mestá , obce, VUC – NIE PODNIKATELIA Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP P. č. Názov prílohy 1. Opis projektu vypracovaný podľa predlohy, ktorá je súčasťou výzvy (1 originál + 2 kópie, pričom elektronická verzia bude uvedená na neprepisovateľnom elektronickom médiu v rámci prílohy č. 3) 2. Zmluva o budúcej zmluve, resp. dodávateľsko-odberateľská zmluva s účastníkom verejného obstarávania vykonaného v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého návrh bol vyhodnotený ako najvhodnejší (vrátane detailného rozpočtu) s odkladacou podmienkou účinnosti v nadväznosti na podpis zmluvy o poskytnutí NFP1, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa, že bude pri obstarávaní tovarov, prác a služieb postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3. Elektronické neprepisovateľné médium (CD / DVD) s elektronickými verziami: a) vyplneného formuláru opisu projektu (príloha č. 1) b) podrobného rozpočtu projektu (príloha č. 4) c) Finančnej analýzy (príloha č. 5) 4. Podrobný rozpočet projektu 5. Finančná analýza 6. Potvrdenia od príslušnej správy finančnej kontroly podľa sídla žiadateľa o tom, že sa voči žiadateľovi nevedie správne konanie, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti, resp. žiadosť o vydanie potvrdenia od príslušnej správy finančnej kontroly podľa sídla žiadateľa o tom, že sa voči žiadateľovi nevedie správne konanie, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti, vrátane potvrdenia o doručení. 7. Výpis z katastra nehnuteľností – výpis z listu vlastníctva, preukazujúci vlastnícke práva ku všetkým nehnuteľnostiam (pozemkom a stavbám) týkajúcim sa realizácie projektu s vyznačenými prípadnými vecnými bremenami, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti. V prípade nákupu nehnuteľností podpísanú Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve k nehnuteľnosti. 8. Výpis z registra štatutárneho zástupcu žiadateľa (nie starší ako 3 mesiace k termínu predloženia žiadosti o NFP) 9. Uznesenie zastupiteľstva obce alebo samosprávneho kraja (podľa typu žiadateľa) o tom, že zastupiteľstvo schvaľuje: a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.2 OP KaHR na realizáciu projektu „...názov projektu...“ , ktorý je realizovaný „...názov žiadateľa“ b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP c) financovanie projektu vo výške ... % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške ... Eur. 10. Doklad o menovaní štatutárneho zástupcu obce, resp. VÚC 11. Prehľad pozemkov, ktoré tvoria priemyselný park spolu s výmerami vo forme tabuľky (tabuľku je potrebné uviesť v nasledovnom členení: číslo parcely a plošná výmera parcely. Je potrebné uviesť výmeru celej parcely ak sa projekt realizuje na celej parcele, resp. uviesť výmeru tej časti parcely, na ktorej sa realizuje predmetný projekt) 12. Schválený územný plán obce alebo územný plán zóny 13. Geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadanie a oddelenie parciel (v rámci geometrického plánu je žiadateľ povinný vyznačiť presné hranice priemyselného parku) 14. Zastavovací plán parku a podrobný plán objektu 15. Právoplatné stavebné povolenie vrátane výkazu výmer 16. Doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami na spolufinancovanie oprávnených výdavkov a financovanie 100% neoprávnených výdavkov projektu. Zabezpečenie môže byť preukázané týmito dokladmi: - Potvrdením komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov (napr. výpis z bankového účtu, resp. doklad z banky o disponibilnom zostatku na účte), doklad nesmie byť starší ako 10 pracovných dní pred podaním žiadosti o NFP; - Záväzným prísľubom úveru z komerčnej banky - Úverovou zmluvou. 17. Súhlas Slovenského pozemkového fondu na vyňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu, 18. V prípade odstránenia starých ekologických záťaží žiadateľ predkladá dokument potvrdzujúci vykonanie environmentálneho auditu alebo adekvátny dokument potvrdzujúci kontamináciu miesta 1 Predkladá sa len v prípade, ak žiadateľ vykonal verejné obstarávanie pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok. V opačnom prípade žiadateľ predkladá čestné vyhlásenie. realizácie projektu, ktorý musí byť predložený spolu s projektom. 19. „Analýza štruktúry zamestnanosti“ vo vzťahu k potrebám potenciálnych investorov 20. Čestné vyhlásenie žiadateľa o neobdržaní pomoci alebo podpory Spoločenstva za posledných desať rokov na všetky nehnuteľnosti tvoriace priemyselný park 21. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že kópie žiadosti o NFP a jej príloh sú identické s originálom žiadosti o NFP a jej príloh 22. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že projekt je/bude vybudovaný mimo oblasti, ktorá spadá pod sústavu chránených území členských krajín Európskej únie - Natura 2000 (v prípade projektu hnedého priemyselného parku nerelevantné) 23. Detailná analýza nevyhnutnosti podpory/využitia zeleného priemyselného parku (v prípade projektu hnedého priemyselného parku nerelevantné) Realizácia prípravy podkladov a podávania žiadosti : celú prípravu podkladov zabezpečí externá spoločnosť plne vo svojej réžií. Finančné vysporiadanie bude prostredníctvom dotácií alebo prostredníctvom spoločnosti REBOD SK, a.s. ako realizátora rozvoja činností v území, príprav povolení a podobne Podmienky : mesto kúpi v území pozemok približne o výmere 10 ha Mesto musí vložiť vlastné prostriedky vo výške 5 % t.j. o pri kúpe pozemku 30.000,- Eur o pri výstavbe DTI 270.000,- Eur postupne v mesačných splátkach v období realizácie o mesto bude mať nájomcu na pozemok ktorý realizuje investície vo výške 20.000.000,- Eur a zabezpečí vytvorenie minimálne 150 pracovných miest v období 5 rokov od kolaudácie o mesto daný pozemok bude prenajímať na obdobie 20 rokov Plnenie podmienok : o mesto v danom území od spoločností REBOD SK, a.s. kúpi pozemok, ktorý vznikne vyčlenením z pozemku parcely registra C parcelné č. 3992/5 , kat. územie Sereď o výmere do 10 ha o Kúpna cena za pozemok bude vo výške 600.000,-EUR vrátane DPH o Pred podaním žiadostí mesto uzatvorí budúcu kúpnu zmluvu , ktorej vecné plnenie bude až po schválení dotácie, v prípade neschválenia mesto odstúpi bez záväzkov o Po schválení dotácie mesto odkúpi pozemok, kúpna cena bude zložená 5% podiel mesta 30.000,- Eur, 95% prostredníctvom dotácie 570.000,- Eur Dopravno –technická infraštruktúra: o V súčasnosti v danom území prebiehajú stavebné konania na kompletnú dopravno – technickú infraštruktúru o K predmetnému pozemku budú vybudované inž. siete (vodovod, kanalizácia, plyn, elektro) a dopravné napojenia podľa predložených výkresov a v danom rozsahu o Výška investícií na realizáciu nepresiahne výšku 5.400.000,- Eur o Realizácia bude v priebehu 2 rokov a splatnosť mesačne v podiele mesto 5% a dotácie 95% o Na celkové zabezpečenie a realizáciu bude poverená externá spoločnosť tak , aby mestu nevznikli žiadne ďalšie finančné ani technické ani materiálne ani ľudské nároky o Stavebné povolenia/ vlastníctva budú v rozsahu potrebnom prevedené na mesto Sereď Pozemok : o Pozemok o približnej výmere 10 ha nadobudne mesto do vlastníctva po schválení dotácií, bude geometrickým plánom vyčlenení a kúpnou zmluvou prevedený, všetky úkony zabezpečí predávajúci spoločnosť REBOD SK, a.s. o Budúce využitie = prenájom pozemku v spolupráci so spoločnosťou REBOD SK, a.s. o Podmienky nájmu budú predbežne nasledovné : doba nájmu 20 rokov Cena : min. 0,30 EUR/m2/rok Externí spolupracovníci : * Spoločnosť zabezpečujúca prípravu žiadosti * Spoločnosť zabezpečujúca plnenie technických podmienok, povolení, REBOD SK, a.s. * Spoločnosť zabezpečujúca právne veci REBOD SK, a.s. * Spoločnosť zabezpečujúca realizáciu – predmet VO Výhody : o Mesto získa pozemok 10 ha s vybudovanou DTI v hodnote 300.000,-EUR, čo je 3,-EUR/m2, pričom trhová hodnota je 25,-EUR/m2 o Mesto pomôže rozvoju celkového územia na pravej strane R1, čím vzniknú dodatočné dane z nehnuteľností, vytvorenie nových pracovných miest, nových obchodných príležitostí pre podnikateľov.


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci
Ľubomír Veselický | 18-02-2010 14:54:22
Ak dovolíte vyjadrím sa k veci. Odmietnutie účasti na diskusii zo strany primátora a viceprimátora vnímam ako odmietnutie snahy presvedčiť občanov, že sme ako poslanci pri nesúhlase so spoluprácou mesta a spoločnosti REBOD SK urobili 10.2.2010 chybu.
anonym | 17-02-2010 17:40:24
no vidite neni kseft neni su vyjadrenia
mynona | 17-02-2010 10:02:32
no pekne, toto som teda necical *headbang*
anonym | 17-02-2010 08:03:23
no pekne, toto som teda cukal :-O
pre Katka | 17-02-2010 07:10:56
Pozemky patria Rebodu , mestu tam nemá ani mm.
katka | 16-02-2010 23:10:00
vieme komu vlastne tie pozemky patria?
alf z melmaku | 16-02-2010 22:54:57
no pekne, toto som teda cikal :-P
anonym | 16-02-2010 22:27:19
no pekne, toto som teda cakal:-)
seredan | 16-02-2010 20:26:23
no pekne, toto som teda necakal :-(

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Bottom panel

© bratislavalive všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na bratislavalive.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign