Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Bratislava Live | Rescue Online | Sereď Online | Reportér 24


Dnes je 9. 12. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Expedicia  Za polárny kruh 2016
Označenie inzercie
Expedicia Cernobyl 2016
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
ATELIER MAJKO
Označenie inzercie
Vysivanie na textil
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
Karol Voltemar  - cesta okolo sveta na bicykli
Označenie inzercie
Bratislava na fotografiách
Označenie inzercie
Videá

Ako sa vedenie mesta rozhodne - dokoncia deti skolsky rok v Seredi?
AKTUALIZOVANE 30.04.2009 11:00 Stanovisko spravcu bytu k listu pani Mokosovej
AKTUALIZOVANE: 30.04.2009 11:32Stanovisko pani Nadazdyovej k listu pani Mokosovej

Miloš MajkoDátum29. 04. 2009 22:18:10TémaEkonomika
aktualizovane-30042009-1100-rnstanovisko-spravcu-bytu-k-listu-pani-mokosovej
aktualizovane-30042009-1132rnstanovisko-pani-nadazdyovej-k-listu-pani-mokosovej] class='colorboxfoto' title='Autor: Archív SOL Stastna rodinka - ako dopadne ich ziadost?'> Stastna rodinka - ako dopadne ich ziadost?

So svojim problemom tykajucim sa byvania v najomnych bytoch mesta, sa na nas obratila citatelka Monika Mokosova. Jej list uverejnujeme v plnom zneni. Z dovodu objektivity v informovani verejnosti sme o stanovisko k danej veci dnes e-mailom poziadali spravcu bytu p. Aca a viceprimatora mesta Sered Petra Rampaseka. Ich stanovisko uverejnime hned po jeho doruceni. List Moniky Mokosovej, ktory adresovala primatorovi mesta, prednostke MsU a nasim novinam: Ako urobiť z platiaceho nájomníka bezdomovca, aleboako funguje sociálna pomoc Mesta Sereď ? Práve sa nachádzam v stave rozčarovania z vedenia mestského úradu v Seredi. Moja situácia sa vďaka prístupu mestského úradu zdá bezvýchodisková. V roku 2003 nám bol s manželom pridelený nájomný byt patriaci mestu Sereď, v ktorom bývam dodnes. Po 3 rokoch Mesto Sereď obnovuje nájomné zmluvy a tak sa malo stať aj tento rok k 1.5.2009, nakoľko sme s manželom mali platnú zmluvu do 30.4.2009. Všetky potrebné doklady vyžiadané Mestom Sereď sme s manželom odovzdali na Mestský úrad. Jednalo sa o potvrdenia o príjme, potvrdenie o rodinných prídavkoch, potvrdenie od MBP o zaplatenom nájomnom. Následne nám Mesto Sereď doručilo predvolanie, aby sme sa dostavili na Mestský úrad. Tu som sa dozvedela, že Nájomná zmluva je vyhotovená, avšak je ešte nutné predložiť ešte Notársku zápisnicu o mieste vypratania v prípade vysťahovania, ktorú som mala mať vyhotovenú do 5 dní a ktorá stojí 5.000,-Sk. Potom mi bude nájomná zmluva predložená na podpis. Keďže sme s manželom v rozvodovom konaní, požiadala som p. Nádaždyovú o udelenie výnimky z Notárskej zápisnice z toho dôvodu, že od 1.7.2009 sa budem sťahovať do iného mesta, aby som nemusela v tomto prípade hradiť také vysoké poplatky. Trvala som na stretnutí s p. primátorom, aby pochopil moje dôvody neplatiť v čase rozvodu, keď mi manžel neprispieva na domácnosť ani na deti, poplatok za notársku zápisnicu, keď potrebujem bývať ešte dva mesiace. P. Nádaždyová mi v ústrety nevyšla, povedala, že je to zbytočné, nakoľko primátor k nášmu rozhovoru zavolá aj ju. Ja som s tým súhlasila, pričom som bola ochotná p. primátorovi priniesť žiadosť na predĺženie nájmu o dva mesiace do 1.7.2009, kedy sa z bytu odsťahujem. Myslím si, že Mestský úrad mohol pochopiť moje dôvody, nakoľko neplatím k problémovým nájomcom, mám dve maloleté deti a momentálne žijem z nemocenských dávok, pričom riadne platím nájomné. S touto žiadosťou p. Nádaždyová nesúhlasila, trvala na tom, že keď sa skutočnosti zmenili (neviem aké???!!!), mám sa k 1.5.2009 vysťahovať. Podľa mňa takéto správanie a konanie tejto osoby je v nesúlade s dobrými mravmi s morálnymi hodnotami. Na správoplatnenie zmluvy by bolo treba už len podpísať zmluvu nájomcami, čiže mnou a manželom. 6.apríla t.r. sme boli rozvedení na Okresnom súde v Galante. Do dnešného dňa mi rozsudok neprišiel, čiže stále nie som právoplatne rozvedená, keďže ešte ani neuplynula 14-dňová lehota po doručení rozsudku na podanie odvolania. Keď som sa dostavila na Mestský úrad, zamestnankyňa MsÚ p. Nádaždyová mi oznámila, že zmluvu podpísať nemôžem, nakoľko som sa rozviedla a teda údaje na zmluve nie sú viac pravdivé. Moje tvrdenia, že ešte nemám právoplatný rozsudok a stále sa môže účastník konania odvolať, teda som stále vydatá a údaje mnou uvedené sú v žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy správne, nemali podľa nej žiadne opodstatnenie. Bez toho, aby mala v rukách rozsudok o právoplatnom rozvode manželstva, trvala na tom, že som jednoducho rozvedená a preto sa mám vysťahovať do konca apríla 2009. Toto som sa dozvedela 3 dni pred tým, ako mi vypršala nájomná zmluva. Toto svojvoľné rozhodnutie zamestnankyňa Mestského úradu vykonala v rozpore s doteraz platným rozhodnutím Mestského zastupiteľstva o predĺžení nájomnej zmluvy. Dnes, t.j. 27.4.2009 mi prišla so zamestnankyňou Mestského bytového podniku p. Zárubovou doručiť Výzvu na odovzdanie bytu do 30.4.2009. Momentálne som dlhodobo práceneschopná z dôvodu rizikového tehotenstva. V takomto stave mám bez akéhokoľvek právneho dôvodu vypratať za dva dni 3-izbový byt a vysťahovať sa s dvoma maloletými deťmi na ulicu. Ak by aj toto jednanie bolo v súlade s platnými predpismi, tak určite nie s dobrými mravmi v kultúrnej spoločnosti. Svojvôľa a emočné prázdno niektorých zamestnancov Mestského úradu je zarážajúca. Zároveň podávam žiadosť na primátora mesta, aby mi predĺžil nájom len o dva mesiace, aby moje maloleté deti v kľude mohli dokončiť školský rok a povinnú predškolskú dochádzku v známom kolektíve. O toto som ústne prosila p. Nádaždyovú pri doručení oznámenia, ktorá sa však prejavila ako bezcitná osoba a jediné čo ju zaujímalo, aby som čo najskôr vypratala byt. Neviem, aké pohnútky pri takomto postupe motivovali zamestnankyňu platenú aj z mojich daní. Mestskí zamestnanci sú tu podľa môjho názoru na to, aby pomáhali občanom mesta. Oni si to však očividne nemyslia a správajú sa ako páni vesmíru a na plebs pred bránami Mestského úradu ani len nepomyslia. Mám za to, že Mestský úrad by mal prehodnotiť personálne obsadenie na oddeleniach, ktoré spolupracujú s občanmi, čoho dôkazom sú aj časté sťažnosti na pracovníkov MsÚ na internetových stránkach mesta, ktoré často navštevujem. Monika Mokošová V Seredi dňa 27.4.2009 --- AKTUALIZOVANE 30.04.2009 11:00 Stanovisko spravcu bytu k listu pani Mokosovej: Mestký bytový podnik Sereď, spol. s r.o., Legionárska 1127, 926 01 Sereď Naše číslo: /2009 Sereď dňa: 29. 04. 2009 Vec: Stanovisko k sťažnosti p. Mokošovej Na základe nášho telefonického rozhovoru a Vami zaslanej sťažnosti p. Mokošovej dávame z hľadiska správcu nasledovné stanovisko: Pán Mokoš a pani Mokošová sú k dnešnému dňu dlžní na poplatkoch na nájomnom a za služby spojené s bývaním nasledovné: Istina za mesiace február a marec – 475,20 € Istina za mesiac apríl – 237,60 €. V roku 2008 boli dve platby v omeškaní, v roku 2007 bol dlh k 31. 03. 2007 vo výške 63 607 Sk, ktorý bol postupne vyrovnaný v 4., 6. a 7. mesiaci po upomienkach a pod hrozbou exekúcie. V roku 2006 bola situácia s pravidelnými platbami podobná ako v roku 2007. K 31. 12. 2006 bol dlh 42 676 Sk. Tvrdenie v liste, že: „Nepatrím k problémovým nájomcom.“ je problematické. Spôsob uzatvárania predlžovania nájomných zmlúv na nájomných bytoch stanovuje VZN Mesta Sereď o prenájmoch bytov majetku mesta. Vydané potvrdenie o výške nedoplatkoch bolo 05. 02. 2009 po zaplatení nájomného za január. Notárska zápisnica pri každom uzatvorení resp. predĺžení nájmu je potrebná na základe uznesenia súdu zo dňa 06. 03. 2009, ktorý v inej veci rozhodol ,citujem: Súd taktiež považoval právny dôvod uvedený v bode 8 Notárskej zápisnice v časti vzťahujúcej sa na opakovane uzatvorené nájomné zmluvy na predmetný byt ako aj v čase plnenia za neurčitý a v tejto časti aj za neplatný, nakoľko v prípade vzniku novej nájomnej zmluvy by išlo o nový právny záväzok, ktorý však v čase spísania vyhlásenia povinných o uznaní záväzku a súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice neexistoval. S pozdravom Róbert Áč konateľ spoločnosti Informácie o výške dlhu v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme nezverejňovať. Poznamka redakcie: Pani Mokosova pisomne suhlasila so zverejnenim vsetkych udajov z listu Mestskeho bytoveho podniku. --- AKTUALIZOVANE: 30.04.2009 11:32 Vážený pán Majko, v prílohe Vám posielam stanovisko pani Nádaždyovej k medializovanému prípadu nájomníčky mestského bytu pani Mokošovej. Na základe dohovoru primátora mesta a pani Mokošovej po mojej návšteve v rodine sa prípad právne dorieši na začiatku budúceho týždňa . Samozrejme, podmienkou zotrvania v mestskom nájomnom byte bude úhrada omeškaného nájomného za mesiac február 2009 a garancia platieb na dva nasledujúce mesiace bývania rodiny Mokošovej. S pozdravom Peter Rampašek Stanovisko pani Nadazdyovej k listu pani Mokosovej: 1. Mesto u riadnych nájomcov na nájomných bytoch postavených s osobitným režimom za pomoci Štátneho fondu rozvoja bývania skutočne predlžuje nájomné zmluvy po 3 rokoch, čo však nebolo u rodiny Mokošovej. V tomto prípade sa nájomná zmluva mala predlžovať po období jedného roka, nakoľko sa jednalo o nájomcov, s ktorými neboli dobré skúsenosti (v minulom období sa prejavili ako dlžníci). Bytová komisia osobitne posudzuje každý prípad. 2. Predvolanie bolo doručené z dôvodu nepredloženia príjmu o výživnom na dieťa Adama Nemčeka – pani Mokošová ho predložila až po našom predvolaní. 3. Nájomná zmluva v tom čase nebola vyhotovená, vyhotovila som ju 28.4.2009 v popoludňajších hodinách (asi o 15,55 hod. podpisovala p. prednostka krycí list, nakoľko p. Mokošová v tento deň dopoludnia povedala, že príde v stredu na MsÚ). V tento deň dopoludnia som bola prítomná exekúcie v bytovom dome Čepeňská 4305 a p.Mokošová mi tam oznámila, že vlastne rozsudok o rozvode ešte nie je právoplatný. Bol tam prítomný aj JUDr. Pekar – exekútor a za prítomnosti p. Áča sme to konzultovali a skonštatovali, že v podstate áno, pokiaľ nie je rozsudok o rozvode právoplatný, tak sú pre nás manželia. Z toho dôvodu som v ten deň vyhotovila nájomnú zmluvu na 2 mesiace. Nakoľko mala p. Mokošová podľa jej oznámenia prísť dňa 29.4.2009 na MsÚ v tento deň hneď ráno pri ceste na pracovisko som dala p. Kollárikovej nájomnú zmluvu do rúk na podpis pre p. primátora s tým, že som jej povedala, že síce mi včera povedali z bytového podniku, že majú dlh, ale , že má p. Mokošová prísť a možno to vyrovná a v prípade, že sa tak nestane, tak zmluvu nevydám a taktiež o notárskej zápisnici, že v podstate by mala byť daná podľa posledného uznesenia bytovej komisie, ale že neviem čo bude. O notárskej zápisnici sa p. Mokošová dozvedela z Oznámenia o možnosti opakovaného nájmu zaslaného Mestom Sereď dňa 21.04.2009, ktoré si pani Mokošová prevzala 23.4.2009. Oznámenie bolo zaslané ihneď po dni rokovania bytovej komisie (20.4.2009 o 15,30 hod.). 4. Ani u JUDr. Melišíkovej ani u JUDr. Irsáka nestálo vyhotovenie notárskej zápisnice 5.000,- Sk- 5. Pani Mokošová mi pri návšteve oddelenia vnútornej správy oznámila, že sú 2 týždne rozvedení. Absolútne sa nezmieňovala o tom ako im funguje domácnosť, či jej manžel, alebo bývalý manžel prispieva na domácnosť alebo nie. Povedala, že 2 mesiace by chcela bývať v byte z dôvodu, aby jej dieťa dochodilo školský rok tu v Seredi. Ja som vyslovila svoj názor a to som jej povedala, že to je môj názor, nech ho skonzultuje s p. učiteľkou (pričom mi oznámila, že večer majú rodičovské združenie) a to taký, že či by práve pre to dieťa aj nebolo lepšie, keby práve na tie 2 mesiace išlo do toho nového prostredia a potom v septembri by už išlo vlastne do prostredia pre neho nie cudzieho ako hneď na 10 mesiacov do nového prostredia, ale som jej to zopakovala, že je to môj názor, nech ho skonzultuje. Na to povedala, že áno, skonzultuje to a príde mi na druhý deň povedať. Ale neprišla. Pri tomto rozhovore vlastne oznámila, že bude odchádzať do Modry. Ešte pri tomto rozhovore som jej položila otázku, či si myslí, že aj manžel, alebo bývalý manžel by po tých 2 mesiacoch odišiel z bytu. Na túto otázku mi nejasne odpovedala a vlastne naznačila, že on by asi v byte chcel zostať. Na toto som jej ja oznámila, že keďže som videla jeho príjem za rok 2008, ktorý preukázal, ako rozvedenému by jeho príjem presahoval 3-násobok životného minima, čo nedovoľuje platný výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Dokonca som jej navrhla, že snáď by bolo také možné riešenie, aby byt oficiálne odovzdali a nový nájomca by ich tam ešte ponechal bývať tie 2 mesiace. Určite som jej nepovedala, že p. primátor si ma k prejednávaniu jej záležitosti zavolá. 6. Rodina Mokošová podľa neviem či je možné zaradiť medzi riadnych nájomcov, keďže bytová komisia v roku 2007 nedoporučila predĺženie nájomnej zmluvy vzhľadom na dlh, ktorý mali v súvislosti s užívaním bytu. Keď občan dostal v minulom období do nájmu nájomný byt, nájomná zmluva mu bola vydaná na obdobie jedného roka. Po roku sa situácia prehodnotila a nájomná zmluva už bola opakovane predlžovaná na obdobie 3 rokov, čo umožňuje platný výnos ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (okrem bytu pre zdravotne ťažko postihnutého občana). Pán Mokoš bol v minulom období riešil ich situáciu v súvislosti s dlhom i u p. primátora. Pokojnejší bol po finančnej stránke u tejto rodiny až rok 2008. Pri predkladaní žiadosti o predĺženie nájmu v tomto roku nemali potvrdený dlh, avšak dňa 28.4.2009 mi bytový podnik oznámil, že už sú dlžní 475,20 € + 55,46 € poplatok z omeškania a to ešte mesiac apríl 2009 sa neráta, nakoľko majú na zaplatenie ešte 2 dni. 7. Pri návšteve p. Mokošovej na oddelení vnútornej správy nemohla nájomnú zmluvu podpísať, nakoľko nebola vyhotovená. Túto som vyhotovila až 28.4.2009. 8. Dňa 20.4.2009 bolo rokovanie bytovej komisie, ktorá odporučila predĺženie nájmu po predložení notárskej zápisnice (nielen u rodiny Mokošovej). Toto bolo p. Mokošovej oznámené a nepovažujem to za svojvoľné rozhodnutie. 9. V notárskej zápisnici v roku 2003 si uviedli miesto vysťahovania, čiže nešli by na ulicu. 10. Práve ja som p. Mokošovej navrhovala s ohľadom na prežívanie jej detí v novom prostredí hneď celý školský rok, aby zvážila a poradila sa s p. učiteľkou (čo ona súhlasila a uviedla, že sa poradí na rodičovskom združení, ktoré sa konalo v ten deň ), čo by bolo pre dieťa lepšie. Ako sa rozhodla, mala prísť oznámiť na druhý deň. Neprišla. 11. Dňa 28.4.2009 som bola prítomná exekúcie a p. Zárubová chcela odovzdať p. Mokošovej doručenkovú obálku, ktorú však ona odmietla prevziať a ja som sa podpísala ako svedok, že to odmietla prevziať. Aj ja som si prevzala na vedomie pre Mesto Sereď kópiu výzvy na zaplatenie a odovzdanie bytu vydanú MBP spol. s r.o. Sereď. 12. Jediným mojim motívom pri riešení tohto problému bolo dodržať pre mňa všetky záväzné normy a vychádzať zo skutočností, ktoré mi pani Mokošová oznámila. Riešenia, ktoré som jej navrhovala si myslím, že nesvedčia o mojej bezcitnosti. Snažila som sa ju riešiť tak, aby aj finančne aj psychická záťaž (najmä detí) bola čo najmenšia. 13. Nájomná zmluva bola vydaná na dobu určitú - to je právny dôvod na odovzdanie bytu, pokiaľ sa nedohodne inak. O morálnych hodnotách by bolo možné napísať veľa, ja sa držím jedného: konať v zmysle spravodlivosti (spravodlivosť musím posudzovať podľa platných zákonov), svedomia (tak voči zákonom, sebe aj občanovi) a dobra (dobro som povinná konať i v rámci zodpovednosti za svoju prácu tak voči zamestnávateľovi ako i voči občanovi v zmysle profesionálnosti navrhovanými riešeniami, radami i samotným konaním). V Seredi, dňa 29.04.2009 Nádaždyová Mária v.r. --- ZAVER: Nic v zivote nie je iba cierne a biele. Teraz pozname nazor vsetkych stran. Emocie bokom. Ide o vyriesenie problemu. Boli sme pri ustnom rokovani pana viceprimatora a pani Mokosovej v jej byte, kde sme ju navstivili. Dohoda sa crta a ak budu zo strany najomnicky splnene podmienky dane legislativou - z bytu sa do konca skolskeho roka vystahovat pravdepodobne nebude musiet. Deti dokoncia skolsky rok v Seredi. Na nove mesto a novy kolektiv v skole si budu zvykat od zaciatku noveho skolskeho roka. Najdolezitejsia je komunikacia. A ta moze smerovat ako k eskalacii problemov, tak k dohode. A dohoda je o tom, aby boli spokojne vsetky zainteresovane strany.


Fotogaléria k článku:

 Stastna rodinka - ako dopadne ich ziadost?
Popis: Stastna rodinka - ako dopadne ich ziadost?
 Stastna rodinka - ako dopadne ich ziadost?
Popis: Stastna rodinka - ako dopadne ich ziadost?

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci
Michal | 22-05-2009 23:59:57
Pozdravujem vsetkych obcanov mesta Sered, ktorym nie je lahostajna tato zalezitost (lebo sa v nej tiez mozu ocitnut). Hned na uvod Vas chcem informovat, ze najomne za byt je uhradene uz aj za dva mesiace dopredu (cize do konca predlzeneho najomneho obdobia). K dnesnemu dnu nema Monika ziadne podlznosti voci mestu. Mozte si to overit priamo na MsU. (to len na vyvratenie nazoru, ze ide o neplatica). Cela tato parodia na vyvolanie kauzy bola len kvoli detom. Vy by Ste chceli, aby Vase deti opustili mesto, kde chodia do skoly dva mesiace pred skoncenim rocnika a predskolskej dochadzky? My sme to nechceli, a preto sme zacali bojovat s veternymi mlynmi na urade, ktore sa rozhybali az po zverejneni nasho clanku. Dovtedy boli vsetky dvere na MsU pre nas zatvorene. Teraz sa ale musim podakovat zamestnancom Msu, ze prejavili aj ludsku tvat, za co vo velkej miere dakujeme hlavne panovi Majkovi. (to len na pochopenie, preco sme pisali o detoch) Teraz niekolko info o mne. Som zamestnanec a prijmy mam len zo zamestnania. Byvam vo vlastnom byte v 35 km vzdialenom meste a momentalne kupujem dom pre Moniku a deti, aby sme tam spolu mohli byvat a dat detom co najviac lasky a starostlivosti(to len pre vyvratenie tvrdenia, ze som cierny najomnik - naozaj nato nie som odkazany). K osobnym utokom niektorych ludi nema zmysel sa vyjadrovat. Kto si precital ich prispevky, tak pochopi, ze su jednoznacne zaujate... A reakcia na ne by sa sklzla len do dalsieho urazania, ktore nic neriesi. Uprimne sme radi, ze existuje seredonline, lebo nam naozaj pomohla v tazkej situacii. Zaroven sme radi, ze toto je uz posledna vec, co musime riesit s MsU Sered. PS: Dakujeme panovi Majkovi za profesionalny pristup a rychlu reakciu na vzniknuty problem. S pozdravom Monika a Michal
Monika Járebová | 15-05-2009 21:38:59
Vždy sú tak v práve, ako aj na vine všetky strany...
anonym | 30-04-2009 18:09:10
niektori ludia su skutocne ako bez chrbtovej kosti, len v tomto pripade z vyjadreni a stanovisk p. Nadazdyovej a p. Aca mam pocit, ze takou osobou bude skor zena, ktora si je sama zodpovedna za svoje problemy a dlhy, no z dovodu svojej nechopnosti situaciu riesit, zvaluje svoj problem radsej na inych. namiesto toho, aby k situacii pristupila ako zodpovedna obcianka, vychodisko hlada v osocovani inych. je TAKETO spravanie v sulade s dobrymi mravmi???
anonym | 30-04-2009 17:40:31
Názor na to kto to poondil si musí každý vytvoriť sám. Redakcia spravodlivo zverejnila všetky stanoviská a čitatelia môžu rozmýšľať. Opäť jeden kvalitný článok s výborným koncom. Deti skončia školu v seredi
hombre | 30-04-2009 12:38:55
Stanovisko p. Nádaždyovej a p.Áča za MBP vrhajú na vec trochu iné svetlo. Pani Nádaždyovej sa za príspevok zo 7:27 ospravedlňujem :-X
anonym | 30-04-2009 12:23:22
hm a teraz kto to poondil..?
Miloš Majko | 30-04-2009 11:53:01
AKTUALIZOVANE: 30.04.2009 11:32 Stanovisko pracovnicky MsU pani Nadazdyovej k listu pani Mokosovej - Zaver
Miloš Majko | 30-04-2009 11:04:45
AKTUALIZOVANE 30.04.2009 11:00 Stanovisko spravcu bytu k listu pani Mokosovej
nonym-a | 30-04-2009 08:55:03
anonym 30-04-2009 08:02 // *yes* *yes* *yes* tak to mas pravdu, keby dosli romovia do kancelarie pani nadazdyovej, ta by uz s najvacsou pravdepodobnostou pustila do gati *yes*
anonym | 30-04-2009 08:02:45
a prečo sa tak rázne nepostupuje aj proti cigánom v soc.bytoch na Trnavskej?!!!!!! Tam sú neskutočné dlhy a to nevadí, alebo potom v kancelárii by urobili krik ????
hombre | 30-04-2009 07:27:18
Ak by p.Mokošová bola včera prišla pred kultúrák, urobila by lepšie, boli tam zhromaždení socialne cítiaci funkcionári mesta a tiež aj ľudia z veľkej politiky.... Ale teraz vážne: Postup, aký zvolila v tomto prípade p. Nádaždyová je naozaj nehumánny. Pripojila sa len ku dlhému radu úradníckych šimlov, ktorí namiesto aby ľuďom pomáhali, im život strpčujú..Ak v tomto prípade nejde o iné (??) je predsa pre MBP jedno, kto zaplatí nájomné za ďalšie dva mesiace, teda p.Mokošová alebo niekto, kto už netrpezlivo čaká na ten byt..*loony* Ale nie je jedno, či pôjde matka aj s deťmi na ulicu, alebo zostane v byte.
Marek Sladký | 30-04-2009 06:48:44
Teraz by sa mal pan primator ukazat ako mu zalezi na obyvateloch mesta. Ved tymto by si mohol urobit plusovy bodik k jeho klesajucim preferenciam.
anonym | 30-04-2009 06:36:24
Dúfam, že sa situáciu podarí vybaviť k spokojnosti pisateľky...
Miloš Majko | 30-04-2009 01:35:39
Na fotografiach nie je manzel p. Mokosovej, ale partner.
anonym | 30-04-2009 01:23:08
situacia na prd *no* , trochu mi vsak nesedi komentar pod fotkami, ked som z textu pochopil, ze manzelia zo "Stastnej rodinky" su v rozvodovom konani...ale to je asi detail...bru noc
anonym | 30-04-2009 22:16:52
Ak je jednoznačné, že mala dlhy na nájomnom, tak prečo klamala..? Robí debila zo seba a ešte sa vyfotí s celou rodinou, vraj ľutujte ma. Úžasné.

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Bottom panel

© bratislavalive všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na bratislavalive.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign